A Hungária Dobermann Klub

Törzskönyvezési Szabályzata

 

Bevezetés


A Hungária Dobermann Klub (továbbiakban HDK) a 98/2013 (X.24.) sz. VM rendelet szerint a dobermann ebfajta tenyésztését államilag elismert tenyésztői szervezetként végzi. Dobermann fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, tenyésztési dokumentációt kiadni csak a HDK jogosult. A HDK egyes technikai jellegű részfeladatok ellátásával, a felelősség megtartásával mást is megbízhat.

A dobermann ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása

 

I. Törzskönyvezés

 

A törzskönyv közokirat gyűjtemény, amely a fajtatiszta - dobermann fajtájú - tenyészebek és azok utódainak tenyésztési adatait tartja nyilván és egyben igazolja azokat. A dobermann ebfajta törzskönyvezését és a származási lapok előállítását a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége (MEOESZ) végzi a HDK megbízásából, annak ellenőrzése és jóváhagyása mellett.
A MEOE Szövetség az így birtokába kerülő adatokat a mindenkori hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kezeli.

A törzskönyvezés a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele. A HDK törzskönyvének felépítése igen részletes, a származási adatokon kívül, egészségügyi, teljesítményvizsgálati, kiállítási adatok tárolására is lehetőséget ad.

A dobermann fajta számára Magyarországon csak egy törzskönyv vezethető.

 

II. A MEOESZ-szel kapcsolatos ügyintézés és dokumentum csere

 

A MEOE Szövetségből a törzskönyvezéssel, származási lap kiállítással kapcsolatos bizonylatokat elhozni, és oda azokat leadni jogosult személyek a következők:

- Elnök vagy általa megbízott személy

- Tenyésztési Bizottság tagja

A MEOESZ-szel történő iratcsere minden esetben írásos, lista szerinti és a tartalmi azonosíthatóságot biztosító átadás-átvételi elismervényen történik, melyet mindkét fél aláír és abból egy-egy példányt tárol. A MEOESZ és a HDK közötti, a törzskönyvezéssel és származási lap kiállításával kapcsolatos iratcsere megbeszélt időpontban történik, melytől eltérés előzetes szóbeli egyeztetés alapján lehetséges.

 

III. A HDK adatbázisa

 

A HDK saját rendszerében is tárolja a dobermann ebfajta magyarországi állományára vonatkozó mindennemű adatokat, házi program használatával illetve a dokumentumok tárolásával.

 

IV. A törzskönyv tartalma

 

Törzskönyvi sorszám, tenyésztő neve, címe, a tulajdonos neve, címe, az eb születésének időpontja, az eb törzskönyvi neve, fajtája, ivara, egyedi azonosítója, szőrzete, színe és jegye, nagysága, tenyészminősítő osztályba sorolása,
teljesítményvizsgálati és szűrővizsgálati eredményei, az eb szüleinek, nagyszüleinek, dédszüleinek és ükszülőinek törzskönyvi azonosítóik, ismertetőjeleik, teljesítmény és szűrővizsgálati eredményeik, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.

A kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátuma és célja.

A törzskönyv főtörzskönyvi részből és melléktörzskönyvi részből áll.

A főtörzskönyvi részben azok az ebek szerepelnek, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek a tenyésztésbe vonás feltételeinek, valamint szüleik és nagy szüleik a HDK főtörzskönyvében vannak bejegyezve.

A melléktörzskönyvi rész tartalma, formája és vezetési szabályai megegyeznek a főtörzskönyvi résszel. A melléktörzskönyvi bejegyzésre azok az ebek kerülnek, amelyek szülei a tenyésztési szabályzatban előírt feltételeket nem teljesítették. A melléktörzskönyvi részben nyilvántartott eb átvezetésre kerülhet a főtörzskönyvi részbe, ha a tenyésztési szabályzatban leírtak szerint tenyésztésre alkalmas minősítést kap, valamint szüleik és nagyszüleik a HDK főtörzskönyvében szerepelnek. Az átvezetést formanyomtatványon a tulajdonosnak kell kérnie.

 

V. Minősítési rendszer

 

A HDK három tenyésztési minősítése:

a. HDK – Főtörzskönyv / Elite

Feltétele:

-          mindkét szülőnek német tenyészalkalmassági vizsga /ZTP/ teljesítése

-          a HDK tenyésztési szabályzatának maradéktalan betartása,

-          HDK tagság

 

b. HDK – Főtörzskönyv / Standard


Feltétele:

-          mindkét szülőnek legalább magyar tenyészalkalmassági vizsga teljesítése

-          HD igazolás

-          a HDK tenyésztési szabályzatának maradéktalan betartása

 

c. HDK – Melléktörzskönyv / Base


Mindkét szülő a nemzetközi kinológiai szervezet által elismert, három generációs származási lappal rendelkezik, de valamelyik szülő vagy egyik sem teljesítette a tenyésztési szabályzat előírásait. Az ilyen származási lappal rendelkező egyed kiállításra és munkaversenyre nevezhető, azonban tenyészteni, export származási lapot kiváltani ezzel a dokumentummal nem lehet.

 

VI. A származási lap kiállításának folyamata

 

Ahhoz, hogy a törzskönyvezés és a származási lapok kiállítása zökkenőmentes legyen, szükséges, hogy a tenyésztők a tenyésztési szabályzatban feltüntetett bejelentési kötelezettségüknek határidőre eleget tegyenek.


a) Fedeztetés dokumentálása

Bejelentés:

A fedeztetést követően a szuka tulajdonosa köteles a HDK irodának 8 napon belül bejelenteni a fedeztetés tényét (HDK formanyomtatványon, levélben vagy elektronikus úton).

Fedeztetés igazolása:

A kan és szuka kutya tulajdonosa közösen tölti ki és írja alá a fedeztetés időpontjában. (HDK formanyomtatvány)

A Fedeztetési igazolást a szuka tulajdonosa az Alombejelentő lappal együtt a HDK irodának köteles megküldeni.

b) Alom dokumentálása, alombejelentő lap:

Az alom születését követő 4 héten belül a tenyésztő köteles az alombejelentőt ajánlott levélben a HDK irodának megküldeni. (HDK formanyomtatvány)
Az alombejelentőhöz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

-          fedeztetési igazolást

-          a szülők származási lapjának mindkét oldali másolatát

-          tenyészalkalmassági vizsga bírálati lap másolatát

-          igazolásokat az egészségügyi szűrésekről

-          kiállítási és munkaeredmények igazolását.

A tenyésztő a kölykök 6-8 hetes korában jelzi a HDK felé az állatorvos által beültetett transzponder (chip) és immunizáció (legalább egy oltás) tényét, és kérvényezi az alomellenőrzést. A HDK megbízza a területileg illetékes tenyészellenőrt a tenyészhely elfogadási és alomellenőrzési feladattal. Ennek részletes szabályozása a Tenyésztési Szabályzatban található.

Az alomellenőrzés megtörténte után az alomellenőr megküldi a HDK irodának a tenyészhely elfogadási, illetve alomellenőrzési jegyzőkönyvet.
A Tenyésztési Bizottság jóváhagyása illetve a törzskönyvezési és szolgáltatási díjak maradéktalan teljesítése esetén, az erre jogosult személy, eljuttatja a MEOESZ-hez a törzskönyvezéshez szükséges teljes dokumentációt és megrendeli a szolgáltatást. A származási lapok elkészülte után, a MEOESZ értesíti a HDK-t a származási lapok elkészültéről és e szabályzat II. pontjának megfelelően átadja.
Ezután a HDK utánvétellel postázza a származási igazolást a tenyésztőnek.

 

VII. A származás ellenőrzésének módja

 

A HDK által megbízott tenyészellenőr az alom ellenőrzésekor egyezteti a fedeztetési igazolás, az alombejelentő lap, az állatorvosi igazolás és a transponder (chip) adatait.

A chip beültetés vonatkozásában a felelősséget az állatorvos és a tenyésztő együttesen viseli. A fedeztetési igazolás a HDK irodához történő időbeli eljuttatásáért a szuka tulajdonosa a felelős, tartalmának valósságáért - a kan és a szuka vonatkozásában - a kan és a szuka tulajdonosa egyaránt felelős.

Az alombejelentő lap HDK irodához történő eljuttatásáért, illetve annak valóságtartalmáért a tenyésztő felelős, az adott alomban bemutatott kutyák származás szerinti hovatartozásáért szintén a tenyésztő a felelős.

 

VIII. Import kutyák honosítása

 

A HDK kizárólag a dobermann fajtához tartozó egyedek honosítását végzi.

Csak FCI tagországokból importált kutyák honosíthatók. Azok a kutyák, amelyek az adott országban főtörzskönyvi nyilvántartásba vannak véve, a HDK főtörzskönyvébe honosíthatók. A bejelentés az eredeti származási lappal (export pedigré) és a HDK formanyomtatványával történik. Honosítás feltétele, hogy a kutya a származási ország chipjével rendelkezzen. A HDK az eredeti származási lapot honosítási záradékkal látja el, /H törzskönyvi száma jelzi a honosítás tényét.


IX. Nem törzskönyvezhető egyedek

 

-   minden olyan egyed, amely fenotípusában (fejlődésnek már a korai szakaszában is) egyértelműen eltér a fajtaleírásban foglaltaktól (pl.: göndör szőrzet, hosszú szőrzet, eltérő szín stb.).

-  amennyiben a vizsgált alom egyharmada, vagy több mint egyharmada ilyen jegyeket hordoz, az adott alom egyetlen egyede sem törzskönyvezhető.

-  azon egyedek, melyeknél a szülőket tekintve az ősöknél a nagyszülők vonalában legalább egy olyan egyed van, melynek származása ismeretlen (de legalább az egyik szülőnél fennáll ez a tény).

 -  azon egyedek, amelyeknél a törzskönyvezhetőség valamely alapfeltétele nem adott, vagy a Tenyésztési Szabályzat erre lehetőséget nem ad.


X. Állatvédelem


Tilos a HDK tagoknak, illetve minden hazai dobermann tenyésztőnek kutyáikat, valamint azok kölykeit kereskedőnek vagy állatkereskedéseknek eladnia (FCI szabályzat). Aki ezt bizonyítottan megszegi, azt törli a tagjai sorából és számára megtagadja a származási lapok kiadását.

Ezt a javításokkal egységes szerkezetbe foglalt Törzskönyvezési Szabályzatot a HDK Elnöksége megtárgyalta és 2014. május 19-én elfogadta.


Hatályos a kihirdetést követő napon.

 

Dohóczki Tamás
a Hungária Dobermann Klub Elnöke

Friss híreink