A Hungária Dobermann Klub
Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

 

1. Bevezető rendelkezések

A Hungária Dobermann Klub alapító tagjai az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Tv. rendelkezései szerint egyesületet alapítanak.

Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület tagsága tudomásul veszi és azonosul az FCI (Federation Cynologique Internation = Nemzetközi Kinológiai Szövetség) mindenkori magyarországi csúcsszervezetének alapszabályában foglaltakkal. A jelen alapszabály és a jövőbeni mindenkori alapszabály módosítás nem tartalmazhat ellentétes rendelkezéseket az FCI alapszabályával.

Az egyesület tenyésztő szervezetkén kíván működni a „A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete –továbbiakban VM rendelet- a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól nevű rendeletben előírtak szerint.

A jelen alapszabályban nem rendezett kérdésekben a VM . rendeletben leírtak irányadók az egyesület működése során , a tenyésztő szervezetkénti elismerés jogerőre emelkedésétől.

A VM rendelet 7. § (2) szerint „A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőszervezetként elismeri, ha az Átv. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően

a) tagjai a kérelmezett fajtában legalább 10 nőivarú tenyészebbel rendelkeznek;

b) alapszabályában előírja, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel;

c) alapszabálya biztosítja, hogy mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen beléphessenek az adott tenyésztőszervezetbe és gyakorolhassák tagsági jogukat;

d) biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldöttközgyűlést nem alkalmaz.

 

2. Az Egyesület elnevezése és székhelye

2.1.      Az Egyesület elnevezése:                  Hungária Dobermann Klub

2.2.      Az Egyesület székhelye:                    H-2094 Nagykovácsi Semmelweis u. 30.

2.3       Az Egyesület működési területe:       Magyarország

2.4       Az Egyesület bélyegzője:                  Körbélyegző, középen Dobermann fej, körben Hungária

Dobermann Klub felirat

3. Az Egyesület célja

3.1.     A fajta állományának népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének elősegítése.

3.2.      A fajtára vonatkozó populáció genetikára alapozott törzskönyvezés megvalósítása.

3.3.      A fajta tenyésztői, kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása.

3.4.      A fajtaleírás (standard) egyesületi tagokkal való megismertetése és az ezzel összefüggő kinológiai ismeretek bővítése.

3.5.      A tagjai számára egyesületi élet biztosítása és a közösségi tevékenység érvényesítése.

3.6.      Céljai megvalósítása érdekében rendezvények szervezése, adott esetben együttműködés más kinológiai szervezetekkel.

3.7.      Tagjai érdekvédelmének ellátása.

 

4. Általános rendelkezések

4.1.      Az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és külföldi kinológiai szervezetekhez.

4.2.      Az Egyesület közgyűlése által elfogadott szabályzatai alapján végzi tenyésztési, tenyészalkalmassági vizsgáztatási, kiállítási, bírói es egyéb, a fajtát népszerűsítő tevékenységét.

4.3.      Az Egyesület működéséhez - figyelemmel a jogszabályokra - szabályzatokat készít el, (ügyrendi, ügyviteli, működési, pénzügyi) melyeket a Közgyűlés hagy jóvá. Javaslatokat dolgoz ki Tenyésztési Szabályzat, Tenyészalkalmassági Vizsgaszabályzat vonatkozásában, melyeket a közgyűlés fogad el.

 

5. Az Egyesület tagsága:

5. 1      Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. egyéb gazdálkodó és társadalmi szervezet, amely az alapszabályban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja. Az egyesület biztosítja , hogy rendes tagja kizárólag olyan személy legyen, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. Mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen beléphetnek a  tenyésztőszervezetbe és gyakorolhatják tagsági jogukat;

A tenyésztőszervezetként működő szervezet a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül- beérkezésétől számítva 8 napon belül- lefolytatja.

5.2. A tagsági viszony keletkezése:

Az Egyesület alakuló ülésén résztvevők az Egyesület alapító tagjainak minősülnek.

A későbbiek folyamán a belépési szándékot az Elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal lehet kérni, melyről az Elnök 30 napon belül köteles dönteni. A tagsági viszony a kérelem időpontjára visszamenő hatállyal kezdődik. A tagsági viszony fennállását tagkönyv igazolja.

A Elnök tagfelvételi kérelmet elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15

napon belül az Elnökhöz benyújtott a Vezetőséghez címzett panasszal lehet élni. Az Elnök 30 napon belül köteles a vezetőséget összehívni, aki a panasz elfogadásáról ,vagy elutasításáról határozatképes elnökségi ülésen többségi, nyílt szavazással dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5.3.      A tagok jogai:            

a) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (Ld.: Ptk. 62.§ (5)

b) Az egyesület tagja részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein, választhat és az a) pontba foglalt korlátozásokkal választható a társadalmi szervezet szerveibe. Tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik az Egyesület Közgyűlésén,

c) Tag csak közvetlenül gyakorolhatja tagsági jogait.

d) Indokoltan távollévő személy tisztségre választható, ha előzetesen írásban jelzi, hogy a jelölést elfogadja.

e) Tagok abban az esetben jogosultak MEOE és HDK között megkötött szerződésben rögzített kedvezményeket igénybe venni, ha az erre feljogosító, a MEOE mindenkori tagdíjával azonos tagdíjat fizetik. A MEOE törzskönyvezéssel kapcsolatos szolgáltatásait saját taggal azonos feltételek mellett igénybe venni. A HDK rendezvényein szerzett eredményeket a MEOE elismeri, az utódok származási lapjára felvezeti.

f) Jogosult igénybe venni a HDK reklámját abban az esetben, ha az eladásra szánt kutya, vagy alom az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő módon született.
Jogosult rendszeres tájékoztatásra.

g) Az Egyesület tevékenységévei kapcsolatosan javaslatot és indítványt tehet, véleményt nyilváníthat.
Tagot nem érhet hátrány jogszabályba nem ütköző vélemény nyilvánításért.

h) Az Egyesület tevékenységéről, célkitűzései megvalósulásáról tájékoztatást kérhet az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveitől

i) Az e) pont korlátain belül

-Jogosult az Egyesület kiadványaira.

-Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.

-Szakmai elképzelései (kísérletei) megvalósításához támogatást igényelhet.

j) Alapszabályban kell rögzíteni minden újabb jogosultságot, amit az egyesület tagjai számára megszerez.

5.4 tagok kötelezettségei

a) Az FCI, az IDC, a MEOE és a HDKszabályzataiban leírtakat továbbá a határozatokat, megállapodásokat betartani

b) A közgyűlés által jóváhagyott tagdíjat a 8. pontban meghatározott határidőig befizetni.

c) Tag nem vehet részt a HDK, továbbá a HDK szerződéses partnere, vagy más szervezet vagy személy elleni rosszhiszemű tevékenységben. Tag az egyesület elnökéhez köteles fordulni a konfliktushelyzet megoldása érdekében.

d) Tagok kötelesek egymással kulturáltan, udvariasan segítőkészen együttműködni.

e) Tag nem ronthatja más tenyésztő hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.

f) Tag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, fogadóként, nézőként.

g) Tilos származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni.

h) Köteles kutyáit kulturáltan a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26) kormányrendelet előírásainak megfelelően tartani.

i) Tilos kutyát olyan nagybani kereskedőnek eladni, aki a humánus szállítást nem biztosítja, továbbá aki a kutyát nem a tulajdonos rendelésére szállítja.

j) Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével.

k) Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát. Nem okozhat szándékosan felesleges költséget.

l) Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.(Ptk. 62. § (3)d)

m) Tag köteles lakcíme, e-mail címe egyéb elérhetősége megváltozása esetén az új elérhetőségről az egyesületet értesíteni.

5.5.      A tagsági viszony megszűnése:

- a tag halálával,

- a tag kilépésével,

- a tag kizárásával,

- a tagok sorából való törléssel,

- a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén,

- az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén,

Az Egyesület tagja tagsági viszonyát - indokolás nélkül - az Egyesület Elnökének címzett írásbeli bejelentéssel, kilépéssel bármikor megszüntetheti. A tagsági viszony megszűnése a tudomásszerzéssel hatályosul, az elnök haladéktalanul törli a tagot a nyilvántartásból.

Az Egyesület Elnöke a tagot a tagok sorából alakszerű határozattal törölheti, amennyiben a tag az éves tagdíj megfizetésével 3 hónapot meghaladóan - felszólítás ellenére - késedelembe esik.

A Vezetőség fegyelmi bizottságként eljárva határozatképesen egyszerű többséggel hozott határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály 5.4. a) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) -ban megállapított kötelezettségét írásbeli felhívást követően ismételten vagy olyan súlyosan megszegi, hogy az előzetes felhívás mellőzhető.

A Vezetőség a határozat meghozatalakor tárgyalást tűz ki, ahová az eljárás alá vontat köteles írásban tértivevényes levélben megidézni és biztosítani számára a védekezéshez való jogot. Az idézésben fel kell hívni a figyelmét, hogy jogi képviseletet igénybe vehet és , hogy távolmaradása az eljárás lefolytatását nem akadályozza. Amennyiben az eljárás alá vont az idézést nem veszi át, a második kézbesítést követően azt kézbesítettnek kell tekinteni. A Kf.III.37.281/2001/4. LB határozat szerint a fegyelmi kizárás, -ideértve a jogi személy kirekesztését is- a tagsági viszonyt a tag akarata ellenére szünteti meg, ebben az esetben különös gonddal kell vizsgálni, hogy az alapszabály és egyéb szabályzatok, továbbá a törvény rendelkezései betartásra kerüljenek, biztosítani kell az eljárás alá vont védekezési lehetőségét. A fegyelmi határozatot különös gonddal indokolni kell, súlyos eljárásjogi szabálysértés, ha a szervezet a kizárást nem indokolja (BH.523/1993.8) A tagsági viszony megszüntetéséről hozott határozat akkor tekinthető törvényesnek, ha a szervezet demokratikus önkormányzati elven alapuló működésének megfelelően megállapítható a határozatból, hogy pontosan milyen magatartások miatt tartotta indokoltnak a szervezet a tagsági viszony megszüntetését. Csak úgy folytatható le a tagsági viszony megszüntetését eredményező eljárás, ha biztosítják az érdekelt tag részére, a védekezés lehetőségét ezért minimális feltétel, hogy valamennyi megszüntetési okról előzetesen értesítsék.

A kizárást kimondó határozatot az elnökség köteles meghozatalakor kihirdetni és 30 napon belül írásba foglalva az eljárás alá vontnak megküldeni. A kizárást kimondó határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül – az eljárás alá vont az elnökséghez benyújtott , de a közgyűléshez címzett beadványban fellebbezéssel élhet. Az elnökség a kizárási ügy elbírálására 30 napon belül megtartandó rendkívüli közgyűlést hív össze.

A közgyűlés előtti eljárásra értelemszerűen alkalmazni kell az elsőfokú eljárás szabályait.

A közgyűlés határozata jogerős . A tag a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.(Ptk. 62.§ (6)

 

6. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület szervei:

- a Közgyűlés

- a Vezetőség

- az Egyesület Elnöke

- a Felügyelő Bizottság

- a Vezetőség által létrehozott bizottságok (Sportbizottság, Kiállítási Bizottság, Tenyésztési Bizottság, Kommunikációs Bizottság)

6.1A Közgyűlés

- Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a természetes személy tagok összességéből, a nem természetes személy tagok 1-1 képviselőjéből áll.- A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az összehívásról az Elnök köteles gondoskodni.

- A Közgyűlést össze kell hívni, ha összehívását a bíróság elrendeli , illetve tagok legalább ötven százaléka az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi.-  A Közgyűlés határozatképes, ha a meghirdetett időpontban azon a tagok több mint fele jelen van.

   - Ha a Közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, úgy a 30 perccel későbbi időpontra ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintetnélkül az eredeti napirend tekintetében határozatképes.

- A közgyűlési meghívóban a határozatképtelenség következményére fel kell hívni a tagok figyelmét.

6.2.      A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- Az alapszabály megállapítása és módosítása,

   - Az Elnöknek, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, megválasztása és visszahívása.

- A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása.

- Az Egyesület éves költségvetésének , illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása. (Ptk.63.§ 4.b.)

-       - Az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének és feloszlásának kimondása illetve a MEOE-val történő tagsági viszonyt létrehozó szerződés felbontása.

- A tagdíj mértékének – évenkénti - megállapítása.

- Az Egyesület szakmai célkitűzéseinek meghatározása, ajánlások kidolgozása.

   - Döntés mindazon ügyekben, melyeket a jogszabályok, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyeket a Vezetőség a Közgyűlés hatáskörébe utal.

A közgyűlés-a hatáskörébe tartozó tisztségviselők választásán és visszahívásán kívül-valamennyi hatáskörébe tartozó kérdésben nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel (jelenlévők 50%-a+1 fő )dönt. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel választja, illetve hívja vissza. A Közgyűlésen jelenlévő tagok legalább egyharmada bármely ügyben a döntéshez titkos szavazás elrendelését kérheti. A titkos szavazás elrendelésének kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A jelenlévő tagok 10 %-ának indítványára zárt ülést kell elrendelni.  A Közgyűlést az Elnök hívja össze és vezeti is annak ülését. Akadályoztatása esetén az általa - írásban - kijelölt vezetőségi tag teljes jogkörrel helyettesíti. Írásbeli kijelölés hiányában az elnököt a Vezetőség által kijelölt vezetőségi tag helyettesíti. A tisztségviselők jelölőlistájára azt a szavazati joggal rendelkező tag által jelölt személyt kell felvenni, akit a szavazásra jogosultak több mint a fele nyílt szavazással javasol. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által alkalmanként megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő és az elnök írja alá. Az aláírások valódiságát minden esetben két tanúnak a név és lakcím feltüntetésével igazolnia kell. A közgyűlésen jelenléti ív készül, mely tartalmazza a megjelent tagok nevét, címét és aláírását. Az aláírások valódiságát minden esetben két tanúnak a név és lakcím feltüntetésével igazolnia kell.

6.3A Vezetőség

A Vezetőség az Egyesület képviseleti, operatív- irányító és ügyintéző szerve. A Vezetőség az Egyesület Közgyűlése által választott Elnök, Elnökhelyettes és három rendes tagból áll.

A Vezetőség és tagok mandátuma 4 évre szól.

A Vezetőség eljár es dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe.

6.4.      A Vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:

-       - Az alapszabályon kívül az egyesület egyéb szabályzatainak elfogadása, módosítása

- Az éves költségvetés és számviteli beszámoló előkészítése, módosításának előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése.

- Az éves rendezvényterv meghatározása.

- Az Elnök éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

- Döntés az Elnök határozatai ellen benyújtott jogorvoslatok tárgyában.

- Állásfoglalás minden olyan kérdésben, melyet az Elnök a Vezetőség elé utal.

- Az elnökhelyettes ellátja az Elnök által ráruházott feladatokat.

Működéséről évente beszámol a Közgyűlésnek. A Vezetőség szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. A Vezetőség üléseit az Elnök hívja össze. A Vezetőség határozatképességéhez legalább három fő jelenléte szükséges. Az Elnök és az elnökhelyettes tagja a Vezetőségnek. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Vezetőség, mint 1. fokú Fegyelmi Bizottság is működik, határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.A vezetőség az alapszabály 5.5. pontban nevesített kizárási okokon túl az egyéb fegyelmi vétségeket és azok szankcióit a Fegyelmi Szabályzatban rendezi. Egyéb fegyelmi vétség elbírálásának eljárási szabályai azonosak az 5.5 pontban ismertetett eljárással.

6.5Az elnök hatásköre:

Az Egyesület Elnöke eljár mindazon ügyekben, melyektörvény, vagy alapszabály szerint nem tartoznak a Közgyűlés és a Vezetőség hatáskörébe, illetve amit törvény, alapszabály, vagy alapszabályon alapuló más szabályzat a hatáskörébe ad.

- Egyszemélyben felelős az Egyesület jogszerű és alapszabályszerű működéséért

- Képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt.

Az Egyesületet az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén az általa –írásban - kijelölt vezetőségi tag teljes jogkörrel helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyekhez jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván. Ez esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.(Ptk. 29.§ (3) Írásbeli kijelölés hiányában az Elnököt az Elnökhelyettes helyettesíti.

- Utalványozási jogkört gyakorol. Utalványozási jogköre az elnöknek az arra jelölt személlyel van. Egyesületnél, a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. A 3/2005 sz. Közigazgatási jogegységi határozat szerint ezeket a személyeket nem kell alapszabályban nevesíteni, azonban a közgyűlésnek kell őket megválasztani.

6.6.   Az elnök feladata:

- Elnököl a Közgyűlésen, a vezetőségi üléseken, gondoskodik ezen szervek üléseinek összehívásáról.

   - Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel bír és a Közgyűlés utasíthatja a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, de hatáskört egyik szervtől sem vonhat el.

- Az Elnök képviseli az Egyesületet az FCI által mindenkor elfogadott magyarországi kinológiai csúcsszervezet küldött gyűlésein, közgyűlésein.”

- Ellát továbbá minden olyan feladatot, amely nem tartozik más szerv kizárólagos hatáskörébe.

6.7   A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság az Egyesület gazdasági ügyeinek ellenőrzésére hivatott testület, melynek elnökét és két tagját és póttagjáta Közgyűlés választja meg négy év időtartamra.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek a vezetőség tagjai, vagy azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni a Vezetőség üléseire.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit szükség szerint tartja, ezek tapasztalatairól évente a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

Az éves költségvetés és számviteli beszámoló csak az Felügyelő Bizottság véleményével együtt terjeszthető a Vezetőség elé.

A Felügyelő Bizottság - amennyiben valamely kérdésben szavaznia kell - döntéseit nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza meg.

Érdemi döntést csak akkor hozhat, ha az ülésen legalább három fő jelen van.

6.8.    A Tenyésztési Vezető

A Tenyésztési Vezetőt az Egyesület Vezetősége nevezi ki.

A Tenyésztési Vezető a tenyésztési ellenőrökön keresztül felügyeli a tenyésztést és a tenyésztési szabályok betartását.

Feladata a tenyésztési ellenőrök szakmai felkészültségének fokozása, tudásuk kellő szinten tartása.
Tenyésztési kérdésekben dönt, a tenyésztéssel kapcsolatos vitás kérdésekben a fellebbezést a Tenyésztési Vezetőhöz lehet benyújtani.

6.9.    Bizottságok feladatai

A Tenyésztési Bizottság javaslatokat dolgoz ki a Tenyésztési Szabályokhoz.
A Kiállítási Bizottság kiállításokat, tenyészalkalmassági vizsgákat, egyéb rendezvényeket bonyolít le. A Sportbizottság munkaversenyeket szervez és bonyolít le. A Kommunikációs Bizottság szakmai és tájékoztató kiadványokat állít össze.

 

7.   Az Egyesület tisztségviselői

- az Egyesület Elnöke

- az Egyesület Elnökhelyettese

- a Vezetőség további tagjai

- Felügyelő Bizottság tagjai és póttagja

 

8.  Az Egyesület vagyona

Az Egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, az Egyesület által nyújtott szolgáltatások díjából, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj nem lehet kevesebb, mint a MEOE éves tagdíja.

Az éves tagdíj egy teljes naptári évre szól és a tárgyév március 31.-ig kell befizetni.

Az Egyesület gazdasági tevékenysége: Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, ilyen tevékenységet csak a célja meg valósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végez.

Az Egyesület pénzeszközeivel ingó- és ingatlan vagyonával az érvényben lévő jogszabályok alapján rendelkezik.

 

9.  Az egyesület megszűnése (Ptk 64.§ (1) Az egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)–d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonról a Közgyűlés rendelkezik. Amennyiben az utolsó közgyűlés nem rendelkezik az egyesület vagyona csak állatvédelmi célokra, a dobermann fajta fajtamentésére használható fel.

 

10.   Perlési jog, törvényességi felügyelet

Az Egyesület bármely szervének határozata ellen - a tudomásra jutástóI számított - 30 napon belül a tag keresetet nyújthat be. A Pp. 30. § (1) szerint A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megalapíthatja. Székhelynek – kétség esetében – az ügyintézés helyét kell tekinteni. A HDK székhelyét , illetve annak változásait az egyesületet nyilvántartásba vevő Békés Megyei Bíróságnak kell bejelenteni nyilvántartásba vételre . Székhelynek a per idején a bíróság által nyilvántartásba vett helyet kell tekinteni, mely egyben az ügyintézés helye is. A kereset benyújtása a határozat végrehajtását nem gátolja, azonban indokolt esetben a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti. Az Egyesület működése felett - a reá irányadó jogszabályok szerint - az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

ZÁRADÉK

Felelősségem tudatában igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege helyes, ideértve azt, hogy az a jó (hatályos) alapszabály birtokában készült el, azon az elfogadott módosításokat (és csak azokat) vezettük át, így a szöveg megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján kialakult –hatályos tartalmának.

 

Dátum: 2012. október 9.                                                        

Módosítva: 2013. november 23.

Friss híreink